ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 titkar@iszkaiskola.hu OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Igazgatóhelyettes pályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
pályázatot hirdet
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

igazgatóhelyettes

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az igazgatóhelyettes feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, irányításában, takarékos gazdálkodásában, döntés előkészítésében való részvétel, az igazgató munkájának segítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– motivációs levél,
– a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/072/HR/KOZINT/04360-1/2024), valamint a borítékra ráírni “PÁLYÁZAT-Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgató-helyettesi beosztására”. A pályázatot írásban, egy példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Szalai Ágnes igazgatóhelyettes asszony nyújt, a 06 22 596-191-es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://iszkaiskola.hu honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
FEOR besorolás:  1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Iszkaszentgyörgy
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Székesfehérvári Tankerületi Központ Munkavégzés helye: Fejér Vármegye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély utca 8. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza a végzettségi, szakképzettségi követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:  legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,  büntetlen előélet,  annak igazolása, hogy hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.25. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.09. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://iszkaiskola.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.08.

A kiírás ITT olvasható

Nyári ügyelet

Az iskolában a következő napokon lesz ügyelet 9:00-13:00 óra között:

  • 2024. július 10. (szerda)
  • 2024. július 24. (szerda)
  • 2024. augusztus 7. (szerda)

Ügyintézéshez időpont kérése szükséges! Tel.: 22/596-191 – ügyeleti időben hívható

Igazgatói pályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

igazgató

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 
A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól.

A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a köznevelési intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
– a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
– a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Székesfehérvári Tankerületi Központ, 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/072/HR/KOZINT/03712-1/2024), valamint a borítékra ráírni “PÁLYÁZAT- Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatói beosztására”.
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Polányi-Kovács Anita, a Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője nyújt, a 06 30 314-3283-as telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Iszkaszentgyörgy
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Belügyminiszter Munkavégzés helye: Fejér Vármegye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély utca 8. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza a végzettségi, szakképzettségi követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,  legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,  büntetlen előélet,  annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.04.15. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.06.28. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kk.gov.hu/szekesfehervar, 2024.03.16., Intézmény honlapja, 2024.03.18.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A kiírás letölthető ITT.

kreta
ekreta

Nyitvatartási idő:

07:00 – 18:00

<< 2024 július >>
hétkedszecsüpénszovas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
piramis
okoiskola